انتخاب مقاله ISI.WOS آقای دکتر نیما جعفری نویمی پور عضو باشگاه تبریز بعنوان hot paper مقاله داغ

توضیحات تکمیلی


مقاله ISI.WOS  آقای دکتر نیما جعفری نویمی پور عضو باشگاه تبریز بعنوان hot paper مقاله داغ ELSEVIER  انتخاب گردید. این افتخار را به ایشان و اعضای فعال باشگاه تبریک میگوییم

عنوان مقاله:A model for assessing the impact of e-learning systems on employees’ satisfaction

عنوان مجله: Computers in Human Behavior