فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار (آخرین تاریخ به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۵)

الزاما برای اعتبار سنجی مقالات  هر سه فهرست BlackList زیر بررسی شود:

BlackList (دانشگاه آزاد اسلامی)

BlackList (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

BlackList(وزارت بهداشت)

فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به بهمن ماه ۹۵

جدول سقف تشویقی و هزینه‌های سفر اعضاء به همایش‌های خارج از کشور

فرم تسهیلات ژورنال و همایش

مبلغ و قدرالسهم همایش های داخلی و مدارک لازم

فهرست وب سایتهای جعلی مجلات آذر۹۵

فایل PDf مجلات جعلی آبان ۹۵

لیست مجلات نامعتبر مرداد۹۵

مجلات blacklist خارجی آذر ۹۵

فرمهای استعداد درخشان

آیین نامه استعداد درخشان

جایزه مقالات ۹۶