مقاله ISI.WOS  آقای دکتر نیما جعفری نویمی پور عضو باشگاه تبریز بعنوان hot paper مقاله داغ ELSEVIER  انتخاب گردید. این افتخار را به ایشان و اعضای فعال باشگاه تبریک میگوییم

عنوان مقاله:A model for assessing the impact of e-learning systems on employees’ satisfaction

عنوان مجله: Computers in Human Behavior